[Company Logo Image]

Home Contact Us Contents Search

 Zyzyz

 

News
Products
Business Services


Działalność firmy ZYZYZ

 

Poprzez sieć kontaktów w przemyśle i we wszystkich poziomach rządów krajów NAFTA, ZYZYZ przeprowadza badanie rynku, prowadzi homologacje i certyfikacje, marketing, wpływa na rozwój nowych technologii, pośredniczy w sprzedaży produktów i administruje siecią przedstawicieli w tych krajach.

 

Badanie rynku

Badanie rynku jest procesem złożonym. Elementami tego procesu są:

·       Identyfikowanie kompetentnych i autoryzowanych źródeł informacji

·       Spotkania, rozmowy i wymiana korespondencji ze źródłami

·       Weryfikacja informacji

·       Wyciąganie wniosków z uzyskanej informacji

·       Opracowywanie raportów dla sponsora.

 

Homologacja i certyfikacja

W krajach NAFTA standardy są w gestii wielu rządowych i prywatnych organizacji. Proces homologacji i standaryzacji zależy od produktu i segmentu rynku, na który ten produkt jest przeznaczony.

ZYZYZ organizuje homologacje i certyfikacje w krajach NAFTA poprzez:

·       Identyfikację standardów i wymagań odbiorców produktów

·       Zakup i utrzymywanie biblioteki standardów

·       Analiza standardów i opracowywaniu planów homologacji i certyfikacji

·       Uzgadnianie planów homologacji i certyfikacji pomiędzy sponsorem a organizacjami odpowiedzialnymi za standardy

·       Uzyskiwanie wymaganych dokumentów i próbek

·       Zgłaszanie produktów do  homologacji i certyfikacji

·       Interakcję z organizacją certyfikującą w czasie certyfikacji

·       Monitorowanie spełnienia końcowych wymagań certyfikacji przed wystawieniem produktów na rynek

·       Przyjmowanie i odpowiadanie na pytania i zgłoszone problemy w czasie sprzedaży, instalacji i eksploatacji produktów, zgłaszane przez organizacje odpowiedzialne za standardy, użytkowników i organa rządowe

·       Organizowanie i nadzorowanie okresowych inspekcji produktu i jego wytwarzania

·       Pośrednictwo w uaktualnianiu standardów w wyniku zmian konstrukcyjnych, materiałowych lub procesów technologicznych.

 

Marketing

 • Utrzymywanie obecności sponsora na publicznie dostępnych listach producentów, dystrybutorów, instalatorów i użytkowników produktów
 • Kompilacja i przegląd bazy danych najbardziej znaczących kongresów, zjazdów, sympozjów, targów i wystaw oraz  ocena efektywności dla promocji produktów
 • Organizacja prezentacji i obecności na kongresach, zjazdach, sympozjach, targach i wystawach
 • Kompilacja i przegląd bazy danych najbardziej znaczących publikacji i stron internetowych oraz  ocena efektywności dla promocji produktów sponsora
 • Organizacja prezentacji w najbardziej znaczących publikacjach i stronach internetowych
 • Przegląd i recenzja materiałów reklamowych i informacyjnych opracowanych przez sponsora

 

Udział w badaniach i rozwoju

 • Raporty na temat trendów rozwojowych na obszarze działania w dziedzinie objętej porozumieniem i w innych dziedzinach (mających wpływ na rynek produktów sponsora)
 • Wkład do prac organizacji prywatnych, publicznych i rządowych podtrzymujących standardy i przygotowujących nowe.

 

 

Pośrednictwo w sprzedaży produktów

 • Rozpoznanie rynku
 • Przekazywanie zapytań ofertowych do sponsora
 • Udział w opracowywaniu ofert (proposals)
 • Udział w negocjacji planow marktingowych
 • Składanie ofert do potencjalnego nabywcy w imieniu sponsora
 • Udział w negocjacjach kontraktu
 • Monitorowanie produkcji
 • Monitorowanie dostaw
 • Monitorowanie eksploatacji produktów.

 

Sieć kontrahentów i agentów

ZYZYZ zarządza siecią kontrahentów i agentów w rożnych miastach krajów objętych porozumieniem NAFTA. Polega to na:

 • Szukaniu potencjalnych kontrahentów (osób lub firm)
 • Ocenieniu ich przydatności
 • Definiowaniu zakresu obowiązków
 • Negocjowaniu kontraktów
 • Szkoleniu przedstawicieli i agentów
 • Monitorowaniu działań przedstawicieli i agentów.

 


Contact Information

Electronic mail
General Information: info@zyzyz.org
       Back+up address: zyzyze@yahoo.com

 

[ Home ] News ] Products ] Business Services ]

Send mail to webmaster@zyzyz.org with questions or comments about this web site.
Copyright © 2004 Zyzyz